باید درخشید

این که می گویند : تاریکی هرچقدر که ژرف باشد در نهایت تسلیم آفتاب خواهد شد …افسانه ای بیش نیست … اما به سختی معتقدم که باید درخشید … باید درخشید … حتی اگر به کوچکی یک کرم شب تاب باشد.

نوروزمان  پیروز


About this entry