گرگ ها

گرگ ها خوب بدانند، در این ایل غریب

گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز

گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند

توی گهواره چوبی پسری هست هنوز

آب اگر نیست نترسید، که در قافله مان

دل دریایی و چشمان تری هست هنوز

***

دیگر کسی به عشق نیاندیشید

دیگر کسی به فتح نیاندیشید

و هیچکس

دیگر به هیچ

چیز نیاندیشید….

فروغ ، رهنورد

Advertisements

About this entry